ładowanie...

FAQ

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące Twojej rezerwacji i podróży w Anex Tour.

Kliknij odpowiedni obszar i otwórz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie.

PYTANIA DOTYCZĄCE REZERWACJI:

Co zawiera, a czego nie zawiera cena imprezy?

Cena imprezy obejmuje: koszty wyjazdu z miejsca wskazanego jako punkt wyjazdowy w Polsce do miejsca docelowego imprezy (miejsca zakwaterowania), koszty transferu lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie - wszystko w standardzie oraz na warunkach opisanych w programie danej imprezy, ubezpieczenie podstawowe (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż) oraz dodatkowe usługi wyszczególnione w Umowie. W cenę imprezy wliczone zostały również składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).

Cena imprezy nie obejmuje dodatkowych opłat, takich jak opłaty wizowe, koszty wycieczek fakultatywnych oraz usług dodatkowych zamówionych przez Klienta, w szczególności zamówionych indywidualnie przez Klienta.

Jak mogę dokonać rezerwacji?

Wycieczki można rezerwować bezpośrednio na naszej stronie internetowej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez naszych partnerów, którzy są wymienieni na stronie internetowej www.anextour.com.pl.

Aby dokonać rezerwacji, należy podać następujące informacje:

- imiona i nazwiska pasażerów (takie same jak w paszporcie),
- daty urodzenia wszystkich pasażerów,
- adres kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu (najlepiej telefon kontaktowy).

Jakie są warunki anulowania rezerwacji?

W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Klient jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone w formie pisemnej i doręczone na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem e-mail na adres wskazany w Umowie lub Zgłoszeniu. Za moment odstąpienia uważa się moment, w którym oświadczenie o odstąpieniu dotarło do Organizatora w taki sposób, że mógł on się z nim zapoznać. 

W przypadku rezygnacji Klienta lub rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Organizator jest uprawniony do potrącenia opłaty manipulacyjnej obliczonej w oparciu o cenę Imprezy oraz ilość dni przed dniem wyjazdu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- w przypadku rezygnacji do 45 dni przed dniem wyjazdu – 15% ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w terminie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 25% ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w terminie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 35% ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w terminie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50% ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70% ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w terminie od 7 do 5 dni przed dniem wyjazdu – 80% ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji terminie od 4 do 1 dnia przed dniem wyjazdem – 90% ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu oraz w trakcie trwania Imprezy – 100% ceny Imprezy. 

W przypadku Imprez w których Klient zapewniał sobie dojazd we własnym zakresie, opłata manipulacyjna wynosi 200 zł oraz równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na potrzeby realizacji Imprezy, z zastrzeżeniem że wysokość opłaty wyliczana jest indywidualnie w oparciu o cenę imprezy turystycznej pomniejszoną o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu wykorzystania danych usług turystycznych na rzecz innego klienta, co może nastąpić po wykonaniu danego rejsu. 

W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe lub tanimi przewoźnikami (Low Costs) warunki i koszty rezygnacji, wskazane powyżej nie mają zastosowania. Koszty wynikające z rezygnacji z udziału w Imprezie turystycznej w takiej sytuacji będą związane z taryfą przewoźnika obsługującego dany lot. Koszty rezygnacji wyliczane zostaną indywidualnie, w oparciu o cenę Imprezy pomniejszoną o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danej usługi. Do kalkulacji tych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po końcowej dacie wyjazdu i rozliczeniu kosztów Imprezy turystycznej z której Klient nie skorzystał. Rekomenduje się aby przed potwierdzeniem rezygnacji Klient skontaktował się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o wysokości ewentualnych kosztów wynikających z rezygnacji przy czym informacja taka może mieć charakter orientacyjny. Kalkulacja ostatecznej opłaty dokonywana jest na wniosek Klienta. Niedopełnienie przez Klienta obowiązku odstąpienia od Imprezy przed datą jej rozpoczęcia możne wiązać się z brakiem możliwości alternatywnego wykorzystania usługi. 

Jakie są warunki dokonania zmian w rezerwacji?

Zmiana Uczestnika/Uczestników w rezerwacji - 200 PLN za osobę (dane 1 osoby muszą pozostać bez zmian).

Zmiana terminu/hotelu:

- Jeżeli do wylotu jest więcej niż 15 dni, każdorazowo będą wyliczane indywidualne kwoty. Zmiany można dokonać tylko na droższy hotel, naliczana jest również opłata za minimum 3 doby w hotelu pierwotnie zarezerwowanym.
- Jeżeli do wylotu pozostaje mniej niż 14 dni, każda zmiana terminu lub hotelu oznacza rezygnację z imprezy i założenie nowej rezerwacji.

Co obejmuje ubezpieczenie podstawowe?

Wszyscy klienci Anex Tour objęci są ubezpieczeniem podstawowym zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej nr 214 z dnia 15.03.2016 r. i polisy nr 1000522, zawartej z ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział w Polsce (dalej ERGO Ubezpieczenia Podróży) al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003. Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie podstawowym są:

a) koszty leczenia i transportu, w tym następstwa chorób przewlekłych, z sumą ubezpieczenia 30 000 EUR,
b) następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu 7 000 PLN, śmierć 3 500 PLN,
c) bagaż z sumą ubezpieczenia 800 PLN,
d) ubezpieczenie assistance obejmujące: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ERGO Reiseversicherung AG.

Czy istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia?

Każdy Klient, ma możliwość, za dodatkową opłatą, rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o:

- następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
- ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu powstałych na skutek pandemii choroby zakaźnej,
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży (KR).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Ile trwa doba hotelowa?

Doba hotelowa oraz świadczenia hotelowe z reguły kończy się o godz. 10.00, a rozpoczynają w godz. 14.00-15.00.
W przypadku, jeżeli lot powrotny do kraju odbędzie się po zakończeniu ostatniej doby hotelowej, Klienci muszą opuścić pokoje do godz. 10:00 w dniu wykwaterowania.

W przypadku wieczornych lub nocnych wylotów z Polski, kiedy lądowanie w kraju docelowym następuje dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń hotelowych, Klienci kwaterowani są w pokojach od razu po przybyciu do hotelu, a doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego na Umowie w pozycji „Termin”.

PYTANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

Do kiedy muszę dokonać płatności za wycieczkę?

Jeżeli Umowa jest zawarta na więcej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości do 25% ceny imprezy w momencie podpisania Umowy, chyba że obowiązujące w danej chwili warunki promocji stanowią inaczej. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części ceny w terminie do 21 dnia przed rozpoczęciem wycieczki.

Jeżeli Umowa zawarta jest na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient jest zobowiązany do wpłaty pełnej ceny za wycieczkę w chwili podpisania Umowy.

Jak mogę zapłacić za imprezę i gdzie mam przelać pieniądze?

Osoby, które zakupiły imprezę bezpośrednio w Anex Tour mogą dokonać wpłaty zaliczki lub (nie wcześniej niż na 30 dni przed wylotem) dopłaty lub pełnej ceny imprezy na podany poniżej numer konta:

BNP Paribas Bank Polska SA (BNPPL)
Nr konta: 28175000120000000026482248
Kod Swift: PPABPLKXXX

Klienci, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem biura agencyjnego wpłacają należności na konto Agenta.

Jak mogę uzyskać fakturę za rezerwację?

W celu uzyskania faktury za imprezę należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: pl.accounting@anextour.com czytelnie wypełniony Formularz do faktury, który można pobrać bezpośrednio ze strony www.anextour.com.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.